0

Dr.Schutz Fleckschutz 400 ml

Dr.Schutz Fleckschutz 400 ml

Ochrana vašich koberců a čalounění je nyní efektivnější díky Dr. SCHUTZ Fleckschutz, inovativní impregnaci poskytující pokročilou dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tento 400 ml sprej představuje revoluční řešení na udržení vašich podlah a textilních povrchů v bezchybném stavu. Jestliže máte obavy z nechtěných nehod, jako jsou rozlité nápoje, od teď můžete zůstat klidní. Dr. SCHUTZ Fleckschutz vytváří neviditelný ochranný film, který s účinností odolává tekutinám, jako jsou tmavé limonády či červené víno, zatímco umožňuje jejich snadné vysátí pomocí savého hadříku.

Navíc tento přípravek je ekonomický – jeden sprej 400 ml pokryje až 10 m² plochy. Ať už chcete impregnovat nové koberce bez ochranné vrstvy, nebo potřebujete obnovit ochranu po mokrém čištění, Dr. SCHUTZ Fleckschutz je tou nejlepší volbou. Tento produkt je nezbytným doplňkem pro každého, kdo chce udržet své domácnosti v neposkvrněném stavu. Staňte se i vy majitelem dokonale čistého a ochráněného interiéru s Dr. SCHUTZ Fleckschutz.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
 • Výrobce: Dr. Schutz GmbH
 • Složení: Obsah látek: Propan-2-ol, uhlovodíky (C6, Isoalkany, < 5% n-Hexan), hnací plyn
 • Předlékařská první pomoc: · Všeobecné pokyny: Postižené dopravit na čerstvý vzduch. Postižené nenechat bez dozoru. Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. · Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. · Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku. · Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. · Při požití: Zavést lékařské ošetření. Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou
 • Třída a kategorie nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H222-H229 – Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může puknout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): GHS02, GHS07, GHS08. Nebezpečí. H222-H229 – Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může puknout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 

 

 

 

 

 

číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 649,00 vč. DPH
Celková cena 649,00 vč. DPH

Ochrana vašich koberců a čalounění je nyní efektivnější díky Dr. SCHUTZ Fleckschutz, inovativní impregnaci poskytující pokročilou dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tento 400 ml sprej představuje revoluční řešení na udržení vašich podlah a textilních povrchů v bezchybném stavu. Jestliže máte obavy z nechtěných nehod, jako jsou rozlité nápoje, od teď můžete zůstat klidní. Dr. SCHUTZ Fleckschutz vytváří neviditelný ochranný film, který s účinností odolává tekutinám, jako jsou tmavé limonády či červené víno, zatímco umožňuje jejich snadné vysátí pomocí savého hadříku.

Navíc tento přípravek je ekonomický – jeden sprej 400 ml pokryje až 10 m² plochy. Ať už chcete impregnovat nové koberce bez ochranné vrstvy, nebo potřebujete obnovit ochranu po mokrém čištění, Dr. SCHUTZ Fleckschutz je tou nejlepší volbou. Tento produkt je nezbytným doplňkem pro každého, kdo chce udržet své domácnosti v neposkvrněném stavu. Staňte se i vy majitelem dokonale čistého a ochráněného interiéru s Dr. SCHUTZ Fleckschutz.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
 • Výrobce: Dr. Schutz GmbH
 • Složení: Obsah látek: Propan-2-ol, uhlovodíky (C6, Isoalkany, < 5% n-Hexan), hnací plyn
 • Předlékařská první pomoc: · Všeobecné pokyny: Postižené dopravit na čerstvý vzduch. Postižené nenechat bez dozoru. Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. · Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. · Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku. · Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. · Při požití: Zavést lékařské ošetření. Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou
 • Třída a kategorie nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H222-H229 – Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může puknout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): GHS02, GHS07, GHS08. Nebezpečí. H222-H229 – Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může puknout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 

 

 

 

 

 

číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu