0

Dr.Schutz - Suchá pěna pro čištění koberců

Dr.Schutz - Suchá pěna pro čištění koberců

Udržujte krásu a dlouhověkost vašich koberců s Dr. Schutz Suchá pěna pro čištění koberců, špičkovým produktem pro čisticí péči o vaše textilie. Tato speciálně formulovaná pěna je ideální pro bezpečné a efektivní odstraňování nečistot z koberců vyrobených z materiálů citlivých na vlhkost, jako jsou sisal, kokos, juta, konopí a kozí srst. Nikoli jen koberce, ale i vaše čalounění, závěsy a textilní tapety budou vypadat po použití této pěny jako nové. Nabízí ohleduplný přístup k barvám a vláknům, Dr. Schutz pěna je garantem, že vaše drahocenné textilie zůstanou nedotčeny a bezpečně ošetřeny během celého procesu čištění. S praktickou spotřebou 400ml na 10m2, je tento produkt ekonomickou a efektivní volbou pro každého, kdo hledá profesionální výsledky v pohodlí domova.

Dr. Schutz Suchá pěna pro čištění koberců je tou pravou volbou pro udržení čistoty a svěžesti vašich koberců a textilií. Nejenže je šetrná k vašim citlivým podlahovým krytinám, ale poskytuje také dlouhotrvající ochranu a snadnou aplikaci. Doporučujeme však vždy aplikovat pěnu nejprve na méně viditelném místě koberce, abyste si byli jisti, že barva a struktura textilie zůstane nezměněna. Přidejte Dr. Schutz Suchou pěnu pro čištění koberců do vašeho nákupního košíku a užívejte si bezstarostnou čistotu a krásu vašich koberců i v budoucnosti.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. Nestříkat do ohně a na žhavé předměty. Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit. Zajistit proti elektrostatickému náboji. Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami přes 50°C (např. žárovky). I po spotřebování nespalovat a násilně neotevírat.
 • Výrobce: Dr. Schutz GmbH
 • Složení: aniontové povrchově aktivní látky, fosforečnany   < 5% , alifatické uhlovodíky 15-< 30%, 2-Propenoic acid, homopolymer, ammonium salt. 
 • Předlékařská první pomoc: · Všeobecné pokyny: Postižené dopravit na čerstvý vzduch. Postižené nenechat bez dozoru. Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. · Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. · Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku. · Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. · Při požití: Zavést lékařské ošetření. Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou
 • Třída a kategorie nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s mezinárodními předpisy.

Obsah obrázku Dopravní značka

Popis byl vytvořen automaticky

 

 

 

číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 389,00 vč. DPH
Celková cena 389,00 vč. DPH

Udržujte krásu a dlouhověkost vašich koberců s Dr. Schutz Suchá pěna pro čištění koberců, špičkovým produktem pro čisticí péči o vaše textilie. Tato speciálně formulovaná pěna je ideální pro bezpečné a efektivní odstraňování nečistot z koberců vyrobených z materiálů citlivých na vlhkost, jako jsou sisal, kokos, juta, konopí a kozí srst. Nikoli jen koberce, ale i vaše čalounění, závěsy a textilní tapety budou vypadat po použití této pěny jako nové. Nabízí ohleduplný přístup k barvám a vláknům, Dr. Schutz pěna je garantem, že vaše drahocenné textilie zůstanou nedotčeny a bezpečně ošetřeny během celého procesu čištění. S praktickou spotřebou 400ml na 10m2, je tento produkt ekonomickou a efektivní volbou pro každého, kdo hledá profesionální výsledky v pohodlí domova.

Dr. Schutz Suchá pěna pro čištění koberců je tou pravou volbou pro udržení čistoty a svěžesti vašich koberců a textilií. Nejenže je šetrná k vašim citlivým podlahovým krytinám, ale poskytuje také dlouhotrvající ochranu a snadnou aplikaci. Doporučujeme však vždy aplikovat pěnu nejprve na méně viditelném místě koberce, abyste si byli jisti, že barva a struktura textilie zůstane nezměněna. Přidejte Dr. Schutz Suchou pěnu pro čištění koberců do vašeho nákupního košíku a užívejte si bezstarostnou čistotu a krásu vašich koberců i v budoucnosti.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. Nestříkat do ohně a na žhavé předměty. Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit. Zajistit proti elektrostatickému náboji. Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami přes 50°C (např. žárovky). I po spotřebování nespalovat a násilně neotevírat.
 • Výrobce: Dr. Schutz GmbH
 • Složení: aniontové povrchově aktivní látky, fosforečnany   < 5% , alifatické uhlovodíky 15-< 30%, 2-Propenoic acid, homopolymer, ammonium salt. 
 • Předlékařská první pomoc: · Všeobecné pokyny: Postižené dopravit na čerstvý vzduch. Postižené nenechat bez dozoru. Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. · Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. · Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku. · Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. · Při požití: Zavést lékařské ošetření. Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou
 • Třída a kategorie nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s mezinárodními předpisy.

Obsah obrázku Dopravní značka

Popis byl vytvořen automaticky

 

 

 

číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu