0

Mr.Teppich - suchá pěna 600 ml - pro čištění koberců - vůně moře

Mr.Teppich - suchá pěna 600 ml - pro čištění koberců - vůně moře

Čistič Mr.Teppich je revoluční produkt navržený speciálně pro efektivní odstranění skvrn z čalounění s absorbérem prachu a pachu. Tento výkonný odstraňovač skvrn je vyvinut s ohledem na širokou škálu skvrn, od běžného znečištění až po obtížně odstranitelné skvrny. Díky pokročilým technologiím a silným čisticím složkám rychle proniká do vláken čalounění, odstraňuje skvrny a zanechává povrch svěží a bez poskvrnky a prachu. Jeho schopnost absorbovat prach z hloubky vláken zajišťuje nejen okamžité odstranění skvrn, ale také dlouhodobou péči o vaše čalouněné povrchy.

 • Návod k použití:  Vysajeme čištěný povrch. Důkladně před aplikací protřepeme nádobku. Pěnu naneseme rovnoměrně na čištěný povrch. Hubkou, nebo kartáčem vetřeme pěnu do povrchu. Necháme vyschnout. Když je povrch suchý, dokonale jej vysajeme. Před použitím přípravek vyzkoušejte na méně viditelném místě na stálost barev.
 • Skladování: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: Butan, isobutan, propan, ethanol.
 • Předlékařská první pomoc: Při nadýchání: Inhalační expozice je málo pravděpodobná. Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podat vypít 1 až 2 sklenice vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: Hořlavé látky F1(DIN 53 438–3)
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H-věty (Standardní  věty o nebezpečnosti): H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.                
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 189,00 vč. DPH
Celková cena 189,00 vč. DPH

Čistič Mr.Teppich je revoluční produkt navržený speciálně pro efektivní odstranění skvrn z čalounění s absorbérem prachu a pachu. Tento výkonný odstraňovač skvrn je vyvinut s ohledem na širokou škálu skvrn, od běžného znečištění až po obtížně odstranitelné skvrny. Díky pokročilým technologiím a silným čisticím složkám rychle proniká do vláken čalounění, odstraňuje skvrny a zanechává povrch svěží a bez poskvrnky a prachu. Jeho schopnost absorbovat prach z hloubky vláken zajišťuje nejen okamžité odstranění skvrn, ale také dlouhodobou péči o vaše čalouněné povrchy.

 • Návod k použití:  Vysajeme čištěný povrch. Důkladně před aplikací protřepeme nádobku. Pěnu naneseme rovnoměrně na čištěný povrch. Hubkou, nebo kartáčem vetřeme pěnu do povrchu. Necháme vyschnout. Když je povrch suchý, dokonale jej vysajeme. Před použitím přípravek vyzkoušejte na méně viditelném místě na stálost barev.
 • Skladování: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: Butan, isobutan, propan, ethanol.
 • Předlékařská první pomoc: Při nadýchání: Inhalační expozice je málo pravděpodobná. Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podat vypít 1 až 2 sklenice vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: Hořlavé látky F1(DIN 53 438–3)
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H-věty (Standardní  věty o nebezpečnosti): H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.                
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu