0

Profimax Carp Poli - šampon na koberce 1000ml

Profimax Carp Poli - šampon na koberce 1000ml

Objavte magii dokonalé čistoty s Profimax Carp Poli - šamponem na koberce 1000ml. Vytvořený pro intenzivní péči, Carp Poli je profesionální čisticí prostředek, který transformuje vaše koberce a čalounění, obnovuje jejich původní krásu a barvy. Klíčem k jeho účinnosti je aktivní oxid křemičitý, inovativní složka, která proniká hluboko do struktury tkaniny a efektivně odděluje nečistoty od vláken. Vlákna se tak stanou neuvěřitelně čistými, měkkými a příjemnými na dotek.

Díky svým antistatickým vlastnostem a schopnosti udržet barvy živé a svěží, je Carp Poli ideálním řešením pro každodenní zápas s nečistotami.

 • Skladování: Skladujte v suchu, chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením, chránit před mrazem Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: sulfonové kyseliny, C14-16-alkanhydroxy a C14-16-alken, sodné soli 1,0 - 4,5% sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli , 1,0 - 4,0%, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1,0 - 3,0% 
 •  Předlékařská první pomoc · Všeobecné pokyny: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. · Při nadýchání: Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zástavě dýchání použít přístroj pro umělé dýchání. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu cca 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, nechat vypít větší množství vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Signální slovo: varování 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí
číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 299,00 vč. DPH
Celková cena 299,00 vč. DPH

Objavte magii dokonalé čistoty s Profimax Carp Poli - šamponem na koberce 1000ml. Vytvořený pro intenzivní péči, Carp Poli je profesionální čisticí prostředek, který transformuje vaše koberce a čalounění, obnovuje jejich původní krásu a barvy. Klíčem k jeho účinnosti je aktivní oxid křemičitý, inovativní složka, která proniká hluboko do struktury tkaniny a efektivně odděluje nečistoty od vláken. Vlákna se tak stanou neuvěřitelně čistými, měkkými a příjemnými na dotek.

Díky svým antistatickým vlastnostem a schopnosti udržet barvy živé a svěží, je Carp Poli ideálním řešením pro každodenní zápas s nečistotami.

 • Skladování: Skladujte v suchu, chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením, chránit před mrazem Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: sulfonové kyseliny, C14-16-alkanhydroxy a C14-16-alken, sodné soli 1,0 - 4,5% sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli , 1,0 - 4,0%, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1,0 - 3,0% 
 •  Předlékařská první pomoc · Všeobecné pokyny: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. · Při nadýchání: Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zástavě dýchání použít přístroj pro umělé dýchání. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu cca 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, nechat vypít větší množství vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Signální slovo: varování 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí
číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu