0

Mr.Teppich - odstraňovač skvrn 500ml

Mr.Teppich - odstraňovač skvrn 500ml

Mr.TEPPICH odstraňovač skvrn z čalounění je nepostradatelným pomocníkem pro zachování čistoty a svěžesti vašich koberců a čalounění. S touto výjimečnou formulí můžete jednoduše a efektivně odstranit všechny nepříjemné skvrny, fleky, šmouhy nebo kaňky, které se na těchto površích objeví. Ať už jde o nečistoty z kávy nebo vína, tento produkt se s nimi vypořádá s přehledem. Díky praktickému rozprašovači je aplikace snadná i na obtížně dosažitelných místech. Navíc, díky obsaženému systému aktivního kyslíku, se skvrny nejen odstraní, ale také pohltí nepříjemné zápachy. A co je důležité, čištění nepoškodí materiál, chrání vlákna a barvy, zanechává svěží vůni a je ideální pro ty, kteří potřebují odstranit skvrny z koberců a čalounění bez námahy a s dlouhotrvajícím efektem.

 • Návod k použití:  Na suchou skvrnu nastříkejte pěnový čistič. Vyčistěte povrch houbou nebo měkkým hadříkem. V případě silného znečištění proces opakujte do úplného vyčištění. Po vyschnutí povrch vysajeme vysavačem.Pozor! Na méně viditelném místě vyzkoušejte stálost barev! Před použitím přípravek vyzkoušejte na méně viditelném místě na stálost barev.
 • Skladování: Chraňte před slunečním zářením.Uchovávat mimo dosah dětí. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, vonné látky
 • Předlékařská první pomoc Při nadýchání: Inhalační expozice je málo pravděpodobná. Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podat vypít 1 až 2 sklenice vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: Hořlavé látky F1(DIN 53 438–3), dráždivé látky
 • Signální slovo: Varování
 • H-věty (Standardní  věty o nebezpečnosti): H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.PP210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 119,00 vč. DPH
Celková cena 119,00 vč. DPH

Mr.TEPPICH odstraňovač skvrn z čalounění je nepostradatelným pomocníkem pro zachování čistoty a svěžesti vašich koberců a čalounění. S touto výjimečnou formulí můžete jednoduše a efektivně odstranit všechny nepříjemné skvrny, fleky, šmouhy nebo kaňky, které se na těchto površích objeví. Ať už jde o nečistoty z kávy nebo vína, tento produkt se s nimi vypořádá s přehledem. Díky praktickému rozprašovači je aplikace snadná i na obtížně dosažitelných místech. Navíc, díky obsaženému systému aktivního kyslíku, se skvrny nejen odstraní, ale také pohltí nepříjemné zápachy. A co je důležité, čištění nepoškodí materiál, chrání vlákna a barvy, zanechává svěží vůni a je ideální pro ty, kteří potřebují odstranit skvrny z koberců a čalounění bez námahy a s dlouhotrvajícím efektem.

 • Návod k použití:  Na suchou skvrnu nastříkejte pěnový čistič. Vyčistěte povrch houbou nebo měkkým hadříkem. V případě silného znečištění proces opakujte do úplného vyčištění. Po vyschnutí povrch vysajeme vysavačem.Pozor! Na méně viditelném místě vyzkoušejte stálost barev! Před použitím přípravek vyzkoušejte na méně viditelném místě na stálost barev.
 • Skladování: Chraňte před slunečním zářením.Uchovávat mimo dosah dětí. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, vonné látky
 • Předlékařská první pomoc Při nadýchání: Inhalační expozice je málo pravděpodobná. Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podat vypít 1 až 2 sklenice vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: Hořlavé látky F1(DIN 53 438–3), dráždivé látky
 • Signální slovo: Varování
 • H-věty (Standardní  věty o nebezpečnosti): H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.PP210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu