0

Pravidla pro soutěže na sociálních sítích

Soutěž o 10x LEGO stavebnici a 2x koberce s omalovánkou

Tento dokument obsahuje podrobná pravidla soutěže o 10x LEGO stavebnici a 2x koberec s omalovánkou v různých variantách (dále jen „soutěž“). Jedná se o jediný dokument, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků. Případné dodatky k tomuto dokumentu musí být zveřejněny stejně, jako tento dokument.


1. Pořadatel

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost SOFTFLOOR.CZ s.r.o., Praha IČO 24791431 (dále jen „pořadatel”).

1.2 Tato soutěž není spravována provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram (dále jen „Facebook” a “Instagram”). Facebooku ani Instagramu nevzniká ve spojení s touto soutěží žádný závazek ani povinnost vůči účastníkům soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pouze pořadateli.

2. Termín a místo konání

2.1 Soutěž probíhá od 31. 05. 2024  do  16. 06.  2024 23:59 hodin (dále jen „termín soutěže“) na facebookové stránce a instagramu e-shopu pořadatele na území České republiky (dále jen „ČR“).

3. Účast a mechanizmus

3.1 Účast v soutěži je dobrovolná.

3.2 Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří splní všechny níže stanovené podmínky soutěže.

3.3. Účastníkem soutěže o koberec s omalovánkou se stává každý, kdo je fanouškem stránky a napíše do komentáře pod soutěžní příspěvek odpověď na soutěžní otázku. Účastníkem soutěže o LEGO stavebnici se stává každý, kdo zakoupí dětský koberec z kategorie - Koberce silnice. (https://www.kobercekk.cz/449/koberce-silnice)

3.4 Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou a bydlištěm v ČR, která není ze soutěže vyloučena.

3.5 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že vloží komentář s odpovědí na soutěžní otázku pod příspěvek se soutěžní otázkou na facebookové stránce e-shopu nebo instagramové stránce e-shopu v termínu konání soutěže, nebo zakoupí dětský koberec z kategorie - Koberce silnice.

3.6 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku nebo Instagramu a po celou dobu konání soutěže zde musí mít svůj aktivní účet. Tento účet musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku nebo Instagramu, která jsou uvedena na stránkách Facebooku nebo Instagramu. Pokud Facebookový nebo Instagramový účet soutěžícího z jakéhokoli důvodu zanikne či ukončí svou aktivitu (včetně blokace), může být soutěžící vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

3.7 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, osoby spolupracující na organizaci soutěže a všechny osoby jim blízké ve smyslu zákona § 22 č. 89/2012 Sb.

3.8 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli, dle svého uvážení, posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, v případě, že bude mít podezření na podvodné jednání soutěžícího nebo na jiné jednání soutěžícího, které je v rozporu s dobrými mravy a může ovlivnit výsledek soutěže. Rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.  Vyhodnocení a předání výhry

4.1 Výhry v soutěži jsou celkem 2 koberce s motivem omalovánky a 10x stavebnice LEGO.

4.2 Pořadatel po uplynutí termínu soutěže vylosuje ze správných odpovědí dva účastníky, kteří obdrží výhru v podobě koberce s omalovánkou (dále jen „výherce“). A také po uplynutí soutěže vylosuje 10 účastníků z platných a dokončených objednávek, které obsahují dětský koberec z kategorie Koberce silnice (dále jen „výherce“), kteří obdrží stavebnici LEGO.

4.3 Losování proběhne nejpozději do čtrnácti pracovních dnů po uplynutí termínu soutěže, a to za účasti dvou zástupců Pořadatele.

4.4 Pořadatel kontaktuje výherce po provedení losování prostřednictvím zprávy na Facebooku nebo Instagramu. Výherce je povinen odpovědět na zprávu pořadateli do sedmi dnů a sdělit mu, zda výhru přijímá. Pořadatel se poté dohodne s výhercem na podrobnostech převzetí výhry. Pokud výherce neodpoví do sedmi dnů, zanikne výherci nárok na výhru.

4.5 Výhra bude výherci pořadatelem zaslána na adresu v ČR uvedenou výhercem.

4.6 Pokud se soutěže zúčastní méně než 10 soutěžících, je jen a pouze na pořadateli, zda soutěž zruší nebo rozdělí výhry jinak.

4.7 Pokud se výhercem stane osoba, u které pořadatel zjistí, že nemá nárok na výhru podle tohoto dokumentu, pokud výherce odmítne výhru, pokud nebude možné výherci výhru předat nebo pokud by předání výhry bylo spojeno s nepředvídatelnými obtížemi, je jen a pouze na rozhodnutí pořadatele, zda vylosuje jiného výherce, nebo zda výhru nepředá.

5. Osobní údaje

5.1 Soutěžící uděluje zapojením do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním a využitím jím poskytnutých údajů. Konktrétně se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa (dále jen "osobní údaje"). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje pořadateli za účelem prověření jeho účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry.

5.2 Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

5.3 V případě, že výherce pořadateli osobní údaje neposkytne, nemůže mu být výhra předána.

5.4 Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

5.5 Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít, uveřejnit jméno a příjmení výherce na e-shopu a Instagramu či Facebooku, a to po dobu jednoho (1) roku od jejího skončení. S převzetím výhry dává výherce dále souhlas s tím, že mohou být pořizovány obrazové záznamy jeho osoby a jeho doprovodu při předání výhry a tyto záznamy následně zveřejněny po dobu jednoho (1) roku od skončení soutěže na e-shopu, Instagramu a Facebooku.

5.6 Výherce může svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm Pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na Pořadatele nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel neodpovídá za technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či zrušit bez udání důvodů, bez jakýchkoliv nároků a náhrady Soutěžících vůči Pořadateli. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné podobného charakteru a odpovídající hodnoty.

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto výher není možné.

6.5 Výherce není oprávněn domáhat se výměny výhry, výhru reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatou výhrou.

6.6 Pořadatel neodpovídá za škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

6.7 V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi texty uvedenými v propagačních materiálech prezentujících tuto soutěž a tímto dokumentem popisujícím pravidla soutěže má přednost tento dokument zveřejněný na e-shopu.

V Praze dne 31. 05. 2024