0

Sidolux Premium Floor Care - kokos/máta 750ml

Sidolux Premium Floor Care - kokos/máta 750ml

Zpříjemněte si úklid podlah se Sidolux Premium Floor Care s vůní kokosu a máty v praktickém 750ml balení. Tento prvotřídní čisticí prostředek je speciálně formulován pro bezproblémové čištění a zářivý lesk vinylových podlah, PVC, dlažby a keramických obkladů. Díky jeho jedinečné receptuře dosáhnete dokonalého výsledku bez nežádoucích šmouh, zanechává podlahy nádherně lesklé a provoní váš domov svěží směsí kokosu a máty.

Při běžném znečištění postačí použít pouhá 2 víčka čističe na jedno vytírání, zatímco pro silně znečištěné povrchy lze dávku snadno zvýšit. Sidolux Premium Floor Care nejenže zajistí dokonalý vzhled vaší podlahy, ale také ji efektivně ochrání a prodlouží její životnost.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. · Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní < 5% látky,  parfémy (HEXYL CINNAMAL) konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE ) benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli 1-3%, rekční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) 0,00148% Amidy C8-18 1-3%.  Může vyvolat alergickou reakci.
 •  Předlékařská první pomoc: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. · Při nadýchání: Při normálním použití nebyla žádná rizika identifikována. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Při normálním použití nebyla žádná rizika identifikována. Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podat vypít 1 až 2 sklenice vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):  H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 • Obsah obrázku Dopravní značka

Popis byl vytvořen automaticky
číst více
Skladem v centrálním skladu
Další barevné varianty
 • Sidolux Premium Floor Care - Vinyl,linoleum, dlažba, obklady - Marseillské mýdlo750ml
 • Sidolux Premium Floor Care - Vinyl,linoleum, dlažba, obklady - Marseillské mýdlo s levandulí 750ml
Počet kusů
Cena za kus 169,00 vč. DPH
Celková cena 169,00 vč. DPH

Zpříjemněte si úklid podlah se Sidolux Premium Floor Care s vůní kokosu a máty v praktickém 750ml balení. Tento prvotřídní čisticí prostředek je speciálně formulován pro bezproblémové čištění a zářivý lesk vinylových podlah, PVC, dlažby a keramických obkladů. Díky jeho jedinečné receptuře dosáhnete dokonalého výsledku bez nežádoucích šmouh, zanechává podlahy nádherně lesklé a provoní váš domov svěží směsí kokosu a máty.

Při běžném znečištění postačí použít pouhá 2 víčka čističe na jedno vytírání, zatímco pro silně znečištěné povrchy lze dávku snadno zvýšit. Sidolux Premium Floor Care nejenže zajistí dokonalý vzhled vaší podlahy, ale také ji efektivně ochrání a prodlouží její životnost.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. · Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní < 5% látky,  parfémy (HEXYL CINNAMAL) konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE ) benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli 1-3%, rekční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) 0,00148% Amidy C8-18 1-3%.  Může vyvolat alergickou reakci.
 •  Předlékařská první pomoc: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. · Při nadýchání: Při normálním použití nebyla žádná rizika identifikována. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Při normálním použití nebyla žádná rizika identifikována. Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podat vypít 1 až 2 sklenice vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):  H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 • Obsah obrázku Dopravní značka

Popis byl vytvořen automaticky
číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu